Bạn cần gì?!?

03/03/2011

Đề thi học kì 2-Lớp 11-Môn Hoá- Ban KHTN-Sở GDDT TP Đà Nẵng

Đề thi học kì 2-Lớp 11-Môn Hoá- Ban KHTN-Sở GDDT TP Đà Nẵng 

B-Phần tự luận (7đ-30 phút)
Câu 1 :(1,5đ)
1.Hoàn thành các phương trình phản ứng sau(ở dạng công thức cấu tạo thu gọn,ghi rõ điều kiện nếu có)
a.Toluen+HNO3 đậm đặc dư
b.Phenol+ddNaOH
c.Etanal+dd Br2
d.Glixerol+Cu(OH)2
2.Xác định A,B và viết phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển hoá sau(ghi rõ điều kiện nếu có):
CH3-CO-CH3 (+HCN)====>A(+H2O,H+)====>B
Câu 2:(2,5đ)
1.Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch đựng trong các bình mất nhãn sau: ancol etylic,fomon ,axit axêtic .Viết phương trình hoá học minh hoạ.
2.Cho 2 hiđrôcacbon X,Y đồng phân có cùng công thức phân tử C4H6.X tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 .Trùng hợp Y trong điều kiện phù hợp thu được cao su nhân tạo >viết công thức cấu tạo đúng của X,Y và gọi tên.Viết phương trình hóa học minh họa.
Câu 3:(3đ)
A là một axít đơn chức mạch hở.Trung hoà 8,6g A cần vừa đủ 100ml dung dịch NaOH 1M
1.Xác định công thức phân tử của A,viết công thức cấu tạo và gọi tên,biết A có mạch cácbon phân nhánh.
2.Cho A tác dụng với ancol etylic trong môi trường H2SO4 đung nóng thu được esteB.Trùng hợp este B thu được polime D.Viết phương trình hóa học minh họa,gọi tên B và nêu ứng dụng của D.
3.X là đông phân mạch không nhánh của A.Biết 4,3g X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư sinh ra 21,6g kết tủa.Xác định công thức cấu tạo đúng của X.Viết phương trình hóa học minh họa.
Cho H=1,O=16,C=12,Ag=108


fair_play289

1 nhận xét: